Tel: +48 22 577 11 74

Fax: +48 22 868 63 25

Wybierz województwo

Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Blog FUJIFILM Poland Sp. z o.o. Polska Sp. z o. o

Polityka prywatności

WITAMY W FUJIFILM

Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy, w tym zbieramy i wykorzystujemy, dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem fujifilmsericol.com.pl/ zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”).

Administrator

FUJIFILM Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa www.fujifilm.eu/pl Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000886989, REGON 388365169, NIP: 5272951901 Konto 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Zarządzający Paweł Augustyn Reprezentacja: Paweł Augustyn, Toshihisa Iida, Takashi Ueno, Kapitał zakładowy 10.233.600 zł

Przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania ich od użytkownika, obejmują niektóre dane techniczne, w tym nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania użytkownikowi naszej strony internetowej. Dane te mogą być również analizowane do celów statystycznych, dzięki czemu użytkownik może zachować anonimowość.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, w celu wykonania umowy albo jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz w celu dostosowania i ulepszenia naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z preferencjami użytkownika (art. 6 (1) (a), (b), (c) i (f) RODO). Ponadto FUJIFILM POLSKA może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia działań marketingowych (włączając w to działania prowadzone za pośrednictwem poczty tradycyjnej), w tym reklamowych i związanych z badaniami rynku.

Dane osobowe zbieramy wówczas, gdy użytkownik je nam przekaże i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów przetwarzania, np. podczas rejestracji lub w związku z zawarciem umowy z FUJIFILM POLSKA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy z FUJIFILM POLSKA. 

Ponadto dane, mogące stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO, mogą być pozyskiwane przez FUJIFILM POLSKA poprzez wykorzystywanie na stronie internetowej FUJIFILM POLSKA plików cookie lub innych technik monitorowania aktywności internetowej użytkowników. Wyrażenie zgody na zainstalowanie określonych rodzajów plików cookie, a zatem również na przetwarzanie danych z nich pochodzących, jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdują się poniżej.

FUJIFILM POLSKA stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ich niewłaściwym użyciem oraz w celu niedopuszczenia do utraty danych użytkownika. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe użytkownika będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów FUJIFILM POLSKA może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 • podmioty świadczące na rzecz FUJIFILM POLSKA usługi, w szczególności dostawcy usług IT,
 • podmioty w państwie trzecim (USA) dostarczające FUJIFILM POLSKA narzędzia oparte na plikach cookie, które służą do analizy częstotliwości i sposobów korzystania przez użytkowników ze strony internetowej FUJIFILM POLSKA, a także do optymalizacji i tworzenia profili odbiorców kampanii reklamowych – szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte poniżej.
 • podmioty stowarzyszone z FUJIFILM POLSKA, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika, lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Możemy przesyłać zapytania dotyczące naszych produktów i usług także do dystrybutora odpowiedzialnego za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom mających siedzibę w państwa trzecich (tj. nienależących do EOG), w szczególności (1) podmiotom stowarzyszonym z FUJIFILM POLSKA lub należącym do grupy FUJIFILM lub (2) dystrybutorom odpowiedzialnym za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region. W takim przypadku FUJIFILM POLSKA zapewnia jednak, że dane osobowe przekazywane będą wyłącznie w oparciu o:

–   stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony bądź

–  zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w RODO (i pod warunkiem, że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej) – w przedmiotowej sytuacji możliwe będzie uzyskanie informacji o kopii takich zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że FUJIFILM POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe FUJIFILM POLSKA.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO) lub usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO).

Ponadto, jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody,  ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami RODO i obowiązującym prawem, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. Organem właściwym w przypadku przetwarzania danych osobowych przez FUJIFILM POLSKA jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

FUJIFILM POLSKA może dokonywać profilowania w oparciu o dane osobowe pozyskiwane poprzez pliki cookie instalowane w urządzeniach osób, które odwiedzają stronę internetową FUJIFILM POLSKA. Dane gromadzone w powyższy sposób są wykorzystywane w celu dostosowania działań marketingowych FUJIFILM POLSKA do preferencji i oczekiwań osób, których dane dotyczą, w szczególności wyświetlania reklam dostosowanych do profilu użytkownika.

Jednakże wobec osób, których dane dotyczą FUJIFILM POLSKA nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym sposobie przetwarzania danych osobowych, które wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody będą przetwarzane najdłużej do momentu jej wycofania. Jednakże dane takie mogą być w dalszym ciągu przetwarzane, jeżeli FUJIFILM POLSKA posiada inną podstawę prawną do ich przetwarzania np. w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, FUJIFILM POLSKA przetwarza dane osobowe do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy.

Jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów FUJIFILM POLSKA, będą one przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do momentu ich usunięcia w przypadku uwzględnienia wniesionego sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.

Ponadto, niezależnie od powyższych okresów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują czas przechowywania określonych kategorii danych osobowych (jeżeli takie przepisy istnieją) lub przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Newsletter i informacje handlowe

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera lub wyrazi chęć otrzymywania innych informacji handlowych, będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesyłania naszego elektronicznego newslettera lub innych informacji handlowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, wysyłając do nas wiadomość lub klikając link do rezygnacji z newslettera lub innych informacji handlowych, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Pliki cookie

Pliki cookie stosowane przez FUJIFILM POLSKA

Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na komputerze użytkownika za pośrednictwem używanej przeglądarki, na przykład aktualnego adresu IP użytkownika oraz informacji o użytkowniku. Za każdym następnym razem uzyskiwania dostępu do serwera WWW z pliku cookie przesyłane są odpowiednie dane dotyczące użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z określonych plików cookie, m. in. poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 1. Ze względu na cel, któremu służą pliki cookie można je przede wszystkim podzielić na następujące kategorie:
 • funkcjonalne pliki cookie
 • analityczne pliki cookie
 • reklamowe pliki cookie
 1. Pliki cookie można także podzielić na pliki własne (pliki wykorzystywane przez administratora obsługującego daną stronę internetową) oraz pliki zewnętrzne (tzw. pliki osób trzecich, tj. podmiotów innych niż administrator obsługujący daną stronę internetową).

Lista zewnętrznych plików cookie, z których korzysta strona internetowa FUJIFILM POLSKA zawarta została poniżej.

 • Natomiast ze względu na okres przechowywania, pliki cookie można podzielić na pliki sesyjne (automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz pliki trwałe (przechowywane w urządzeniu końcowym do upływu zdefiniowanego terminu ważności).

 

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcjonalne pliki cookie zapewniają korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Są konieczne m. in., aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po całej stronie internetowej. Bez tych plików niemożliwa byłaby realizacja części usług strony internetowej, np. umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt.

FUJIFILM POLSKA umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące funkcjonalne pliki cookies:

nazwa Cel okres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie  z danymi wprowadzanymi przez użytkownika obserwacja danych wprowadzanych przez użytkownika, w szczególności przy wypełnianiu formularzy online na czas trwania sesji
uwierzytelniające pliki cookie identyfikacja użytkownika z chwilą jego zalogowania oraz umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej na czas trwania sesji
pliki cookie do personalizacji interfejsu użytkownika przechowywanie preferencji użytkownika w odniesieniu do usług, z których korzysta na stronach internetowych (np. zapamiętywanie wybranego przez użytkownika języka, w którym ma być wyświetlana strona internetowa) na czas trwania sesji (lub niecno dłużej – kilka tygodni bądź miesięcy)

 

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie umożliwiają określanie liczby i źródła odwiedzin na stronach internetowych, dokonywanie pomiarów i ustalanie, które treści na stronie są najbardziej popularne oraz jak użytkownik porusza się po stronie.

Najczęściej gromadzą one informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym.

FUJIFILM POLSKA umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące analityczne pliki cookies:

nazwa Cel okres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie Google Analytics analiza częstotliwości i sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej FUJIFILM POLSKA trwałe pliki cookie ważne odpowiednio: 15 sekund, 1 dzień, 2 lata
pliki cookie Optimizely analiza sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej FUJIFILM POLSKA na czas trwania sesji (lub niecno dłużej – kilka tygodni bądź miesięcy)

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Reklamowe pliki cookie pozwalają na tworzenie profilu zainteresowań użytkownika strony internetowej i dobieranie reklamy do tego profilu. Mogą one pozwalać na identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. 

FUJIFILM POLSKA umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące reklamowe pliki cookie:

nazwa Cel okres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie Facebook Pixel odpowiednie dopasowanie treści reklamowych do profilu użytkownika trwałe pliki cookie o zróżnicowanym okresie przechowywania (maksymalnie ważne 2 lata)
pliki cookie DoubleClick

 

wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika na czas trwania sesji (lub niecno dłużej – kilka tygodni bądź miesięcy)

Szczegółowy opis poszczególnych plików cookie stosowanych przez FUJIFILM POLSKA:

Pliki cookie Google Analytics

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W tym kontekście Administrator pragnie wskazać, iż na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez program Tarcza, uregulowane zostały zasady transferu danych osobowych z UE do USA (wszelkie informacje dotyczące programu Tarcza udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: www.privacyshield.gov). Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.
 • Zwracamy uwagę, że używamy kodu „ga(’set’, ‘anonymizeIp’, true);” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że można wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnej osoby fizycznej.
 • W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także wykorzystywaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Pliki cookie Facebook Pixel (Piksel Facebooka)

 • Korzystamy z internetowych technologii retargetowania, takich jak Piksel Facebooka dostarczany przez firmę Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Technologie te umożliwiają nam kierowanie naszych internetowych reklam konkretnie do tych użytkowników, którzy już są zainteresowani naszymi produktami na stronach naszych partnerów. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowane mogą być tzw. piksele zliczające. Podczas odwiedzin na naszych stronach ustanawiane zostaje za pośrednictwem piksela zliczającego połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Umożliwia to Facebookowi powiązanie wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych z jego kontem na Facebooku (jeśli istnieje) i sprawdzenie, czy reklamy na Facebooku są skuteczne. Informacje te wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynkowych. Nie otrzymujemy dokładnych informacji o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, jak Facebook wykorzystuje te dane. Jednak przy korzystaniu z takich narzędzi upewniamy się, że nasi partnerzy oprócz adresu IP nie otrzymują żadnych znanych danych, takich jak adresy e-mail czy numery telefonów naszych klientów. Więcej informacji na temat narzędzia „Piksel Facebooka” znajduje się w Polityce prywatności Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać takiego pliku cookie, może uniemożliwić korzystanie z internetowych technologii retargetowania. Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku, może zmienić odpowiednio ustawienia bezpośrednio na koncie. Ten link prowadzi bezpośrednio do odpowiedniego ustawienia: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, może włączyć opcję plików cookie typu „opt-out” w ustawieniach przeglądarki. Można tego dokonać np. na stronie: http://www.youronlinechoices.com.

Pliki cookie DoubleClick

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia „DoubleClick”, usługi dostarczanej przez Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika. Przeglądarce użytkownika przypisany zostanie pseudonimizowany numer identyfikacyjny, aby sprawdzać, które reklamy pojawiły się w przeglądarce użytkownika i które reklamy zostały wyświetlone. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie użytkownikowi reklam na podstawie jego poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub innych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google w celu ich oceny na serwer w USA i tam przechowywane.
 • W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może wybrać takie ustawienia najczęściej używanych przeglądarek, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub zablokować akceptowanie plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także wykorzystywaniu takich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem służącym do dezaktywacji rozszerzenia DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Użytkownik może także zrezygnować z plików cookie DoubleClick za pośrednictwem Ustawień reklamowych w Google (https://adssettings.google.com) lub na stronie Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Pliki cookie Optimizely

 • Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Optimizely, usługę analityki internetowej dostarczaną przez firmę Optimizely, Inc. („Optimizely”). Optimizely wykorzystuje tzw. pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej.  Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane i przechowywane przez serwer Optimizely w USA. Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Optimizely na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Optimizely w USA i tam skrócony. Optimizely wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, oraz do sporządzania raportów dotyczących działań na stronie. Adres IP wysłany przez Optimizely z przeglądarki użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Optimizely.  W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Optimizely danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także wykorzystywaniu takich danych przez Optimizely, postępując według instrukcji podanych na stronie http://www.optimizely.com/opt_out.

Zewnętrzne pliki cookie wykorzystywane przez różne narzędzia internetowe (programy analityczne i serwisy społecznościowe)

Z naszą stroną internetową zintegrowane zostały różne narzędzia internetowe (programy analityczne i serwisy społecznościowe), które wykorzystują pliki cookie.

Wtyczki dla następujących sieci społecznościowych (zwanych dalej łącznie „sieciami” lub „siecią”) zostały zintegrowane z naszą stroną internetową:

AddThis, obsługiwanej przez AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA (zwanej dalej „AddThis”). Więcej informacji na temat ochrony i przetwarzania danych przez AddThis, a także opcje ustawień i prawa użytkownika można znaleźć na stronie www.addthis.com/privacy.

Facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zwanej dalej „Facebookiem”). Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka [biała litera „f” na niebieskim tle lub symbol „Lubię to” (kciuk skierowany ku górze)] albo dodatkowo po napisie „Facebook social plug-in”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych portalu Facebook można zobaczyć pod adresem www.facebook.com/policy.php.

Twitter, obsługiwanej przez firmę Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zwanej dalej „Twitterem”). Wtyczki te można rozpoznać po logo Twittera (kontur/symbol ptaka w różnych kolorach na różnego typu tle). Wygląd różnego typu logo Twittera, które są używane do oznaczenia wtyczki, można zobaczyć na stronie Twittera pod adresem about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Przycisk „G+” sieci społecznościowej Google Plus, obsługiwanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (zwanej dalej „Google”). Przycisk ten można rozpoznać po symbolu „G+” na białym tle. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest – Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA www.pinterest.com/about/privacy.

Instagram – Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA http://instagram.com/legal/privacy/.

YouTube – YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA www.youtube.com/t/terms

del.icio.us – AVOS Systems, Inc., 273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA del.icio.us/privacy.

LinkedIn – LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wszystkie te wtyczki internetowe działają generalnie według tej samej podstawowej zasady opisanej poniżej:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, wtyczki sieciowe mogą potencjalnie utworzyć bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem danej sieci. Treść danej wtyczki zostaje bezpośrednio przesłana z sieci do przeglądarki użytkownika, która to z kolei zintegruje ją ze stroną internetową. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych za pośrednictwem wtyczki. Z tego względu możemy jedynie udostępnić Ci informacje, które są publicznie dostępne zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy (patrz wyżej). Zintegrowana wtyczka informuje sieć o tym, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową oraz o adresie IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest w tym momencie zalogowany do sieci tej wtyczki, sieć będzie w stanie powiązać wizytę z kontem użytkownika.

Dane gromadzone za pośrednictwem ww. wtyczek nie są wykorzystywane przez FUJIFILM POLSKA.

Jeśli użytkownik korzysta z wtyczek, np. z Twittera, klikając przycisk „Tweetnij to”, lub z Facebooka, klikając przycisk „Lubię to” bądź dodając komentarz, odpowiednie dane zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do sieci, w której będą następnie przechowywane. Ponadto mogą być tam również przesyłane i przechowywane dodatkowe dane osobowe, na przykład adres IP użytkownika, ustawienia przeglądarki i inne parametry.

Jeśli użytkownik jest członkiem danej sieci i nie chce, aby zbierała ona o nim informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej ani wiązała je z danymi już przechowywanymi przez tę sieć, wówczas musi zamknąć naszą stronę internetową, wylogować się z konta użytkownika posiadanego w tej sieci, a następnie wejść na naszą stronę ponownie.

Jeśli użytkownik nie jest członkiem danej sieci lub wylogował się z sieci przed wizytą na naszej stronie internetowej, nadal istnieje możliwość, że sieć ta będzie w stanie ustalić (przynajmniej) jego adres IP i przechowywać go. Należy pamiętać, że te informacje są i tak przekazywane w momencie odwiedzania naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wtyczek, czy nie.

 

FUJIFILM POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy wersję po zmianach na naszej stronie. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.

Green Guard
Tilia Griffin
Sefar
Illumina
Acuity Ultra
Acuity LED 1600R
Acuity B1
Acuity LED 40
Acuity LED 3200R
Acuity F

Dostosuj swoje ustawienia plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie:
Te pliki cookie zapewniają korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Są konieczne m. in., aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po całej stronie internetowej. Bez tych plików niemożliwa byłaby realizacja części usług strony internetowej, np. umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie:
Te pliki cookie umożliwiają określanie liczby i źródła odwiedzin na stronach internetowych, dokonywanie pomiarów i ustalanie, które treści na stronie są najbardziej popularne oraz jak użytkownik porusza się po stronie. Najczęściej gromadzą one informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym.
Reklamowe pliki cookie:
Te pliki cookie pozwalają na tworzenie profilu zainteresowań użytkownika strony internetowej i dobieranie reklamy do tego profilu. Mogą one pozwalać na identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika.